SLUŽBY_ISEEIT

KNOW-HOW PRISPÔSOBUJEME NA POTREBY A PREDSTAVY KLIENTA

THINKPAD T14 GEN2

Môžete sa spoľahnúť, že tento notebook zvládne všetky prekážky, ktoré vám život postaví do cesty – od arktickej divočiny cez púštne piesočné búrky, od stavu bez tiaže až po postriekanie tekutinou a pády.

IT SLUŽBY, ktoré ponúkame

Naše IT služby rozvíjame vďaka naším klientom, ktorých počúvame a naše IT služby prispôsobujeme na potreby a predstavy klienta. Tieto poznatky potom komunikujeme so svojimi dodávateľmi, aby sme celý proces obchodu, kvality produktov, jeho dodania a inštalácie urobili podľa požiadaviek klientov. Klient u nás určuje smer a pomáha našej kvalite služieb. Vďaka Vám sme vždy o krok vpred.

Naše služby v IT oblasti:

 • Návrh riešenia
 • Integrácia riešenia
 • Konfigurácia na mieru
 • Projekčná činnosť
 • Financovanie
 • Servis

SME NÁPAD A ZÁROVEŇ RIEŠENIE

NÁVRH RIEŠENIA

Klient častokrát nevie, aké riešenie je pre neho najlepšie. Preto je dôležité vedieť v akom prostredí klient pracuje a čo jeho kolegovia potrebujú. Stretneme sa s klientom, poprechádzame sa po kanceláriách alebo po výrobnej hale, naslúchame potrebám ľudí a na základe toho si potom sadneme za jeden stôl, kde predstavíme náš návrh riešenia a spoločne ho vyladíme. Súčasťou návrhu riešenia je aj jeho integrácia.

INTEGRÁCIA RIEŠENIA

Po vyladení riešenia prichádzame k jeho integrácií. Ešte pred samotnou realizáciou riešenia si s klientom prechádzame celý jej priebeh virtuálne, aby sme sa vyhli neplánovaným prekvapeniam a problémom. Celý priebeh komunikujeme s klientom, aby mal prehľad v akej fáze sa integrácia nachádza, či je všetko v poriadku a či sa naša práca urobí v dohodnutom termíne. Po ukončení integrácie si s klientom prejdeme našu zrealizovanú prácu, dodáme mu všetky dokumenty a projekt odovzdáme.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Klientovi poskytujeme aj projekčnú činnosť, aby mal od úplného začiatku všetky podklady, nápady a realizáciu od jedného dodávateľa, aby sa tak dosiahla požadovaná kvalita a komfort. Vieme prepájať dve disciplíny, kreatívnu a technickú, vďaka čomu vieme všetky nápady a riešenia efektívne koordinovať a celý proces výrazne zefektívniť. Kvalitne spracovaná projektová dokumentácia je základom pre úspešnú realizáciu.

 

FINANCOVANIE

V dnešnej dobe je pre klientov atraktívne financovanie, či už formou operatívneho alebo finančného lízingu. Spolupracujeme preto s medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na financovanie IT technológií a majú takmer 50 ročné skúsenosti. Ak má klient veľký objem zariadení od rôznych dodávateľov v mnohých rôznych miestach, SmartTrack spoločností ponúka jednoduché a rýchle riešenie. SmartTrack je inovatívny štvrťročný leasingový program. Vy máte pre všetky Vaše požiadavky jedno kontaktné miesto a jediný leasingový program. Ponúkame program, ktorý je úspešný aj vďaka ich schopnostiam spracovávať zariadenia na konci ich životnosti bezpečným a zodpovedným spôsobom. Poskytujú kompletný proces kontroly a zničenia a údajov s použitím certifikovaných softvérov, ktoré sú najlepšie v danom odvetví.

SERVIS

Z dlhoročných skúsenosti vieme, že servis zariadení je rozhodujúci. Preto poskytujeme servis na mieru, ktorý Vám vieme nastaviť s výrobcom. Vieme vám zabezpečiť  záruku až na 5 rokov, ktorá môže zahŕňať ochranu proti fyzickému poškodeniu alebo na ochranu Vašich dát na disku, ktorý v prípade jeho poškodenia a následnej výmeny zostáva navždy vašim majetkom.

POČÍTAČE, NOTEBOOKY A SERVERY NA MIERU

Každé zariadenie Vám vieme nakonfigurovať s výrobcom na mieru. Pripravíme Vám aj lokálny cenník, tzv. BID s výrobcom, aby ste tak mali, okrem vlastnej konfigurácie,  aj vlastný cenník so zvýhodnenými cenami a zárukou.

 

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť predstavuje súhrn prostriedkov, ktorých cieľom je zaistenie ochrany kybernetického priestoru. Tieto prostriedky sú rôzneho charakteru, avšak na účely zákona o kybernetickej bezpečnosti je pojem „kybernetická bezpečnosť“ chápaný ako súbor právnych nástrojov zabezpečujúcich ochranu kybernetického priestoru. Samotný kybernetický priestor je ohraničený používaním elektronických zariadení a elektronického spektra na vytvorenie, uloženie, modifikovanie, výmenu a využívanie dát prostredníctvom vzájomne závislých a prepojených sietí. 

Kybernetická bezpečnosť tak predstavuje systém, ktorého úlohou je poskytnúť prostrediu spoločensko-ekonomickej štruktúry štátu bezpečný, chránený a v primeranom rozsahu otvorený kybernetický priestor, teda garanciu bezpečnosti v tomto priestore sa nachádzajúcich elektronických, informačných, komunikačných a riadiacich systémov, v týchto systémoch uchovávaných, spracovávaných a prenášaných dát, ako aj týmito systémami poskytovaných služieb.

Pre zistenie stavu v akom sa nachádza Vaša organizácia pri plnení povinností zákona o kybernetickej bezpečnosti Vám spracujeme Rozdielovú analýzu a navrhneme súbor opatrení pre dosiahnutie súladu.

Naše služby sú prispôsobované na mieru každého klienta zvlášť. Preto aj návrhy pre riešenie opatrení sú primerané bezpečnosti podľa špecifík konkrétneho zákazníka, pričom zohľadňuje niekoľko aspektov bezpečnosti: dáta, ľudské zdroje, technológie, procesy a v neposlednom rade aj aktuálne platné legislatívne nároky.

 

OUS | služby v oblasti ochrany utajovaných skutočností

Poskytujeme komplexné služby súvisiace s ochranou utajovaných skutočností, počnúc úvodnými konzultáciami pre získanie Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, vypracovanie samotného Bezpečnostného projektu podnikateľa a podporou pri správe utajovaných skutočností.

Priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení a podmienok na ochranu utajovaných skutočností, ktoré sa vzťahujú na podnikateľa v prípade, že mu budú na základe zmluvy so štátom utajované skutočnosti postúpené, alebo bude na základe zmluvy so štátom ich tvorcom.

Pre získanie nového alebo opakovaného Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti Vám spracujeme:

 • Bezpečnostný projekt podnikateľa
 • Bezpečnostnú dokumentáciu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
 • Smernicu administratívnej bezpečnosti
 • Registratúrny poriadok podnikateľa
 • Bezpečnostný projekt na Technický prostriedok

V rámci previerkového procesu poskytujeme:

 • metodické usmernenie pri vypĺňaní príslušných dotazníkov
 • konzultácie k výberu Chráneného priestoru
 • konzultácie k výberu Technického prostriedku, prípadne dodanie Technického prostriedku
 • školenie/vzdelávanie v oblasti ochrany utajovaných skutočností prispôsobené Vašim potrebám

 

Bezpečnostná dokumentácia | Bezpečnostné projekty

Pre našich zákazníkov poskytujeme služby a produkty prispôsobené individuálnym potrebám v oblasti riadenia informačnej/kybernetickej bezpečnosti v rámci vlastných organizácií od oblasti ochrany osobných údajov, cez ochranu utajovaných skutočností až po systémy riadenia informačnej bezpečnosti podľa noriem radu STN ISO/IEC 27000 a legislatívy o ITVS a kybernetickej bezpečnosti.

Pre Vaše potreby vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu:

ČIASTKOVÉ POLITIKY | KONCEPCIE 

Čiastkové politiky resp. koncepcie vychádzajú z bezpečnostnej politiky organizácie, ktorá vo svojom vymedzení pôsobnosti definuje, pre ktoré oblasti je potrebné jednotlivé politiky resp. koncepcie vypracovávať. V rámci tejto činnosti ponúkame vypracovanie bezpečnostných politík až pre 11 oblastí. Poskytujeme konzultácie ku všetkým oblastiam bezpečnostnej politiky, k vytvoreniu čiastkových politík, resp. koncepcií alebo k vytvoreniu systému ochrany v tejto oblasti.

RIADIACA BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

Riadiaca a bezpečnostná dokumentácia je vlastne treťou úrovňou dokumentácie vyplývajúcej z bezpečnostnej politiky. V rámci tejto činnosti ponúkame vypracovanie smerníc na ochranu osobných údajov, ochranu utajovaných skutočností, ochranu obchodného tajomstva a smerníc pre obranu a ochranu, ktoré pokrývajú oblasti vyplývajúce zo všeobecne záväznej legislatívy. Ďalej ponúkame vypracovanie smerníc pre bezpečnosť ICT, vypracovanie bezpečnostných profilov pre objektovú bezpečnosť a informačné systémy a taktiež ďalšie dokumenty internej legislatívy

PRACOVNÁ BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA

V rámci tejto činnosti ponúkame vypracovanie manuálov podľa jednotlivých oblastí STN ISO/IEC 27 002 a taktiež metodické návody v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a bezpečnostné manuály prevádzky informačných systémov.

Analýzy, posúdenia a audity

Analýzy bezpečnosti v organizácii / inštitúcii

V rámci analytickej činnosti ponúkame vypracovanie rôznych druhov analýz. Od posúdenia aktuálneho stavu bezpečnosti organizácie po jednotlivé analýzy informačných systémov. Ponúkame taktiež posúdenie aktuálneho stavu fyzickej a objektovej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ochrany obchodného tajomstva. Posúdime aktuálny stav riadiacej a pracovnej dokumentácie v súlade s  požiadavkami bezpečnostného štandardu pre informačné systémy verejnej správy  alebo s STN ISO/IEC 27002.

 

ANALÝZY RIZÍK

Súčasťou riešenia komplexnej bezpečnosti je analýza rizík, ktorej cieľom je identifikovať riziká pôsobiace na aktíva a navrhnúť opatrenia na zabezpečenie minimalizácie identifikovaných rizík na akceptovateľnú úroveň. V tejto oblasti poskytujeme konzultačné služby a vykonávame kvalitatívnu analýzu rizík, pričom vychádzame z uznávaných medzinárodných štandardov a odporúčaní v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti.

 

AUDITY

V oblasti auditu informačnej bezpečnosti ponúkame konzultácie pri realizácii interného auditu a výkon externého auditu. Audit informačnej bezpečnosti predstavuje nezávislé posúdenie zabezpečenia ochrany informačných systémov a informácií nimi spracúvaných. V závislosti od zámeru a rozsahu auditu ponúkame posúdenie účinnosti a efektívnosti implementovaných kontrolných mechanizmov a posúdenie ich zhody s relevantnými požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy, riadiacich a iných dokumentov organizácie. Pri realizácii auditu vychádzame z uznávaných medzinárodných štandardov a odporúčaní v oblasti auditu a informačnej bezpečnosti.

 

 

Každá situácia predostiera päť až šesť možností, z ktorej je vždy, minimálne jedna schodná.

team I SEE IT